SATIŞ DANIŞMA HATTI :   0850 532 43 40 - 0312 830 69 59 bilgi@turkuazsoft.com.tr

5 Milyon TL Brüt Satış Hasılatı e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter Zorunluluğu ile Diğer Uygulamalar Hakkında

5 Milyon TL Brüt Satış Hasılatı e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter Zorunluluğu ve Diğer Uygulamalar Hakkında !

19.10.2019 tarihinde 30923 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği ve Vergi Usül Kanunu Genel Tebliği ile e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-Defter, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Bilet Tebliğlerinde Değişikliğe Gidilmiştir.

e-Fatura‘ya Geçiş Zorunlulukları

e-Fatura Uygulaması için aşağıda belirtilen mükelleflerin 1 Ocak 2020‘den itibaren geçişi zorunlu tutulmuştur:

 • Komisyoncu veya Tüccar Olarak Sebze-Meyve Ticari Yapanlar

e-Fatura Uygulaması için aşağıda belirtilen mükelleflerin 1 Temmuz 2020‘den itibaren geçişi zorunlu tutulmuştur:

 • Brüt Satış Hasılatı 5 Milyon TL ve Üzeri Olan Mükellefler
 • EPDK Lisanslı Şirketler(bayiler dahil) – ÖTV I
 • Motorlu Taşıtlar (İmalatı, ithalatı, bayiliği) – ÖTV III
 • İnternet Aracılığı ile Satış/Kiralama İşlerine İnternet Siteleri Yoluyla Aracılık Edenler
 • İnternet Reklamları Yayınlayan İnternet Reklam Hizmet Aracıları
 • Bavul Ticareti Yapan Firmalar

e-Arşiv Fatura‘ya Geçiş Zorunlulukları

e-Arşiv Fatura Uygulaması için aşağıda belirtilen mükelleflerin 1 Ocak 2020‘den itibaren geçişi zorunlu tutulmuştur:

 • e-Fatura Uygulamasına Zorunlu Olan Tüm Mükellefler
 • İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılığı Yapanlar
 • İnternet Üzerinden Mal ve Hizmet Satışı Yapanlar

Özel Uygulama: e-Arşiv Fatura Uygulamasına dahil olmayan mükelleflerin düzenleyecekleri faturaların vergiler dahil toplam 30.000 TL’yi aşması durumunda(Vergi mükelleflerine düzenlenenlerde vergiler dahil 5.000 TL) e-Arşiv Fatura olarak düzenlemeleri zorunludur.

e-Defter‘e Geçiş Zorunlulukları

e-Defter Uygulaması için aşağıda belirtilen mükelleflerin 1 Ocak 2020‘den itibaren geçişi zorunlu tutulmuştur:

 • Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketler

e-Defter Uygulaması için aşağıda belirtilen mükelleflerin 1 Temmuz 2020‘den itibaren geçişi zorunlu tutulmuştur:

 • e-Fatura Uygulamasına Zorunlu Olan Tüm Mükellefler

e-İrsaliye‘ye Geçiş Zorunlulukları

e-İrsaliye Uygulaması için aşağıda belirtilen mükelleflerin 1 Ocak 2020‘den itibaren geçişi zorunlu tutulmuştur:

 • Komisyoncu veya Tüccar Olarak Sebze-Meyve Ticareti Yapanlar

e-İrsaliye Uygulaması için aşağıda belirtilen mükelleflerin 1 Temmuz 2020‘den itibaren geçişi zorunlu tutulmuştur:

 • EPDK Lisanslı Şirketler(bayiler dahil) – ÖTV I
 • Motorlu Taşıtlar (imalatı, ithalatı ve bayiliği) – ÖTV III
 • Maden İşletme Ruhsat Sahipleri ve Bu Kişilerle Yaptığı Sözleşme İle Maden Üretenler
 • Şeker İmalatçıları
 • Demir Çelik Üreticileri /GTİP72/GTİP73
 • Gübre Takip Sistemine Kayıtlı Kullanıcılar
 • 25 Milyon TL ve Üzeri Kazanç Elde Eden e-Fatura Mükellefleri

e-Serbest Meslek Makbuzu‘na Geçiş Zorunlulukları

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması için aşağıda belirtilen mükelleflerin 1 Haziran 2020‘den itibaren  geçişi zorunlu tutulmuştur:

 • 01.02.2020 itibariyle faaliyetlerine devam edenler

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması için 01.02.2020’den sonra faaliyetine başlayacak olan mükelleflerin başladıkları ayı izleyen 3. ay sonu itibariyle  geçişi zorunlu tutulmuştur.

e-Müstahsil Makbuzu‘na Geçiş Zorunlulukları

e-Müstahsil Makbuzu için aşağıda belirtilen mükelleflerin 1 Ocak 2020‘den itibaren  geçişi zorunlu tutulmuştur:

 • Komisyoncu veya Tüccar Olarak Sebze-Meyve Ticareti Yapanlar

e-Müstahsil Makbuzu için aşağıda belirtilen mükelleflerin 1 Temmuz 2020‘den itibaren  geçişi zorunlu tutulmuştur:

 • e-Fatura Uygulamasına Dahil Olup Müstahsil Makbuzu Düzenleyenler

e-Bilet‘e Geçiş Zorunlulukları

e-Bilet için aşağıda belirtilen mükelleflerin 1 Temmuz 2020‘den itibaren  geçişi zorunlu tutulmuştur:

 • Yerli ve Yabancı Film Gösteriminde Bulunanlar

e-Bilet için aşağıda belirtilen mükelleflerin 1 Ocak 2021‘den itibaren  geçişi zorunlu tutulmuştur:

 • Kara-Deniz Taşımacılığında D1 Yetki Belgesi Olanlar

Özel Uygulama: Ayrıca yerli ve yabancı film gösteriminde bulunanların düzenledikleri e-Bilet, e-Bilet Raporu ve e-Bilet Rapor Özetlerini saklamaları zorunludur.

 

Kaynak

*Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 19 Ekim 2019’da yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(Sıra No:509) ve Elektronik Defter Genel Tebliği(Sıra No:3)‘ne göredir.

> Vergi Usul Genel Tebliği(Sıra No:509)‘ne Erişmek İçin Tıklayınız

> Elektronik Defter Genel Tebliği(Sıra No:3)’ne Erişmek İçin Tıklayınız

 

TURKUAZSOFT ile e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter  Ayrıcalıklarından Faydalanın!
e-DANIŞMA HATTI: 0850 532 43 40 – 0312 830 69 59

E-Defter Uygulamasının Avantajları

İşletmelerin yasal olarak kullanmak zorunda olduğu yevmiye defteri ve büyük defterin kâğıt ortamında tutulması mükelleflerin basım, saklama ve onay maliyetine katlanmalarına sebep olmaktadır. Ayrıca defterlerin kâğıt olarak tutulması iç ve dış denetimlerin etkin bir şekilde yapılmasına engel teşkil etmektedir. E-defter uygulaması ile birlikte işletmelerin defterler ile ilgili basım, saklama ve onay maliyetleri ortadan kalkarken, iç ve dış denetimlerin daha kolay ve etkin bir şekilde yapılmaktadır.

Genel olarak e-defter uygulamasının kullanıcılarına sağlamış olduğu avantajlar şunlardır;

 • Özellikle işlem hacmi yüksek olan işletmeler için defterlerin temin masrafların ortadan kalkması,
 • Defterlerin noterlere tasdik ettirmesine gerek kalmaması,
 • Defterlerin saklama maliyetlerinin ortadan kalkması,
 • Kırtasiyeciliğin ve bürokrasinin azalması,
 • Vergi incelemelerine kolaylık sağlaması,
 • Defterlere hızlı ve kolay ulaşım,
 • İşletme için denetlemelerde defterlerin hızlı ve etkin kullanımı,
 • Vergi kayıplarının ve kaçakların önlenmesi
 • Çevreye vermiş olduğu katkı.

TURKUAZSOFT ile e-Defter Ayrıcalıklarından Faydalanın Şimdi Danımanlık Alın!

DANIŞMA HATTI: 0850 532 43 40 – 0312 830 69 59

E-Defter Oluşturma Süreci

E-defter kullanıcıları kendilerine verilen izinler kapsamında daha önce belirlenen standart ve formatlara uygun olarak ve aylık dönemler itibariyle e-defter oluşturmaya ve saklamaya başlayacaklardır.

1 Sıra No.lu E-Defter Genel Tebliğinde e-defter oluşturma aşamaları şu şekilde ifade edilmiştir;

 • Gerçek kişiler e-defterlerini e-imza veya malî mühür ile imzalar,
 • Tüzel kişiler ise e-defterlerini malî mühür ile imzalar,
 • İmzalı veya mühürlü defterler için berat dosyaları oluşturulur ve bu dosyalar Elektronik Defter Uygulaması aracılığı ile Başkanlığın onayına sunulur.
 • Başkanlık malî mühürü de içeren beratlar elektronik defter tutanlar tarafından indirilerek istenildiğinde ibraz edilmez üzere ilgili olduğu elektronik defter ile birlikte muhafaza edilir.

TURKUAZSOFT ile e-Defter Ayrıcalıklarından Faydalanın Şimdi Danımanlık Alın!

DANIŞMA HATTI: 0850 532 43 40 – 0312 830 69 59

E-Defter Tutmak Zorunda Olan Mükellefler

14.12.2012 tarih ve 28497 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 421 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliğinde e-defter uygulamasına bazı mükellef gruplarının dâhil olma zorunluluğu getirilmiştir. Bu mükellef grupları;

 • 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madenî yağ lisansına sahip olanlar ile bu mükelleflerden 2011 takvim yılında mal alan mükellefler 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hâsılatına sahip olanlar,
 • 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal ve inşa edenler ile bu mükelleflerden 2011 takvim yılında mal alan mükellefler 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hâsılatına sahip olanlar.

20.06.2015 tarih ve 29392 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 454 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliğinde e-defter uygulamasını kapsamı genişletilmiştir. Daha önce belirlenen mükelleflere ilave olarak aşağıda sayılan mükellefler e-defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

 • 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hâsılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler,
 • 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I Sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans alan mükellefler,
 • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler.

TURKUAZSOFT ile e-Defter Ayrıcalıklarından Faydalanın Şimdi Danımanlık Alın!

DANIŞMA HATTI: 0850 532 43 40 – 0312 830 69 59

E-Defter Uygulamasının Yasal Dayanakları

e-Defter, 6102 Sayılı T.T.K. Ticarî Defterler başlıklı 64. Maddesinde “… Fizikî ortamda veya elektronik ortamda tutulan ticarî defterlerin nasıl tutulacağı, defterlere kayıt zamanı, onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken çıkarılan tebliğle belirlenir.”ifadesi ile e-Defter uygulamasında yetkili bakanlıklar belirlenmiştir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı e-Defter uygulaması kapsamında T.T.K.’ dan almış oldukları yetkilere istinaden 1 Sıra No.lu E-Defter Genel Tebliği ve 2 Sıra No.lu E-Defter Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Ayrıca Maliye Bakanlığı V.U.K.’dan almış olduğu yetkiye dayanarak e-Defter uygulaması kapsamında 421 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği ve 67 Sıra No.lu V.U.K. Sirküleri yayımlamıştır.

TURKUAZSOFT ile e-Defter‘ya Kullanmak Şimdi Çok Kolay!

DANIŞMA HATTI: 0850 532 43 40 – 0312 830 69 59

Call Now Button