SATIŞ DANIŞMA HATTI :   0850 532 43 40 - 0312 830 69 59 bilgi@turkuazsoft.com.tr

E-Defter Uygulamasının Avantajları

İşletmelerin yasal olarak kullanmak zorunda olduğu yevmiye defteri ve büyük defterin kâğıt ortamında tutulması mükelleflerin basım, saklama ve onay maliyetine katlanmalarına sebep olmaktadır. Ayrıca defterlerin kâğıt olarak tutulması iç ve dış denetimlerin etkin bir şekilde yapılmasına engel teşkil etmektedir. E-defter uygulaması ile birlikte işletmelerin defterler ile ilgili basım, saklama ve onay maliyetleri ortadan kalkarken, iç ve dış denetimlerin daha kolay ve etkin bir şekilde yapılmaktadır.

Genel olarak e-defter uygulamasının kullanıcılarına sağlamış olduğu avantajlar şunlardır;

 • Özellikle işlem hacmi yüksek olan işletmeler için defterlerin temin masrafların ortadan kalkması,
 • Defterlerin noterlere tasdik ettirmesine gerek kalmaması,
 • Defterlerin saklama maliyetlerinin ortadan kalkması,
 • Kırtasiyeciliğin ve bürokrasinin azalması,
 • Vergi incelemelerine kolaylık sağlaması,
 • Defterlere hızlı ve kolay ulaşım,
 • İşletme için denetlemelerde defterlerin hızlı ve etkin kullanımı,
 • Vergi kayıplarının ve kaçakların önlenmesi
 • Çevreye vermiş olduğu katkı.

TURKUAZSOFT ile e-Defter Ayrıcalıklarından Faydalanın Şimdi Danımanlık Alın!

DANIŞMA HATTI: 0850 532 43 40 – 0312 830 69 59

E-Defter Oluşturma Süreci

E-defter kullanıcıları kendilerine verilen izinler kapsamında daha önce belirlenen standart ve formatlara uygun olarak ve aylık dönemler itibariyle e-defter oluşturmaya ve saklamaya başlayacaklardır.

1 Sıra No.lu E-Defter Genel Tebliğinde e-defter oluşturma aşamaları şu şekilde ifade edilmiştir;

 • Gerçek kişiler e-defterlerini e-imza veya malî mühür ile imzalar,
 • Tüzel kişiler ise e-defterlerini malî mühür ile imzalar,
 • İmzalı veya mühürlü defterler için berat dosyaları oluşturulur ve bu dosyalar Elektronik Defter Uygulaması aracılığı ile Başkanlığın onayına sunulur.
 • Başkanlık malî mühürü de içeren beratlar elektronik defter tutanlar tarafından indirilerek istenildiğinde ibraz edilmez üzere ilgili olduğu elektronik defter ile birlikte muhafaza edilir.

TURKUAZSOFT ile e-Defter Ayrıcalıklarından Faydalanın Şimdi Danımanlık Alın!

DANIŞMA HATTI: 0850 532 43 40 – 0312 830 69 59

E-Defter Tutmak Zorunda Olan Mükellefler

14.12.2012 tarih ve 28497 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 421 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliğinde e-defter uygulamasına bazı mükellef gruplarının dâhil olma zorunluluğu getirilmiştir. Bu mükellef grupları;

 • 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madenî yağ lisansına sahip olanlar ile bu mükelleflerden 2011 takvim yılında mal alan mükellefler 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hâsılatına sahip olanlar,
 • 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal ve inşa edenler ile bu mükelleflerden 2011 takvim yılında mal alan mükellefler 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hâsılatına sahip olanlar.

20.06.2015 tarih ve 29392 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 454 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliğinde e-defter uygulamasını kapsamı genişletilmiştir. Daha önce belirlenen mükelleflere ilave olarak aşağıda sayılan mükellefler e-defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

 • 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hâsılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler,
 • 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I Sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans alan mükellefler,
 • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler.

TURKUAZSOFT ile e-Defter Ayrıcalıklarından Faydalanın Şimdi Danımanlık Alın!

DANIŞMA HATTI: 0850 532 43 40 – 0312 830 69 59

E-Defter Uygulamasının Yasal Dayanakları

e-Defter, 6102 Sayılı T.T.K. Ticarî Defterler başlıklı 64. Maddesinde “… Fizikî ortamda veya elektronik ortamda tutulan ticarî defterlerin nasıl tutulacağı, defterlere kayıt zamanı, onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken çıkarılan tebliğle belirlenir.”ifadesi ile e-Defter uygulamasında yetkili bakanlıklar belirlenmiştir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı e-Defter uygulaması kapsamında T.T.K.’ dan almış oldukları yetkilere istinaden 1 Sıra No.lu E-Defter Genel Tebliği ve 2 Sıra No.lu E-Defter Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Ayrıca Maliye Bakanlığı V.U.K.’dan almış olduğu yetkiye dayanarak e-Defter uygulaması kapsamında 421 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği ve 67 Sıra No.lu V.U.K. Sirküleri yayımlamıştır.

TURKUAZSOFT ile e-Defter‘ya Kullanmak Şimdi Çok Kolay!

DANIŞMA HATTI: 0850 532 43 40 – 0312 830 69 59

e-DEFTER’i Yedekleme Zorunluluğu Sadece Entegratör Firmalara Veriliyor!

Elektronik defter ve berat dosyalarının mükelleflerin sistemlerinde oluşabilecek elektronik vb. diğer teknik sorunlar, mücbir sebepler nedeniyle zayi olması halinde defter kayıtlarına sonradan ulaşılabilmesini sağlamak üzere gizlilik ve güvenlik esasları da dikkate alınarak, defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının Başkanlıktan izin alan saklamacı kuruluşlarda da 1.7.2019 tarihinden itibaren ayrıca saklanması zorunluluğunun getirilmesi kararlaştırılmıştır.

Artık mükelleflerin E-Defter’i bulut yada local ortamda kullanmanıza bakılmaksızın ikinci kopyalarını saklama izni alan Özel Entegratörlerde saklamak zorundasınız.

GİB Tebliğ Ulaşmak iiçin TIKLAYINIZ.

TURKUAZSOFT ile defterlerinizi ÖZEL ENTEGRATÖR sayesinde saklamasını gerçekleştirmek için hemen bilgi alabilirsiniz:

DANIŞMA HATTI: 0850 532 43 40 – 0312 830 69 59

Call Now Button